รายชื่อผู้โชคดีย้อนหลัง ปี 2556-2562

ผู้โชคดี ปี 2556
 1. นายจักรภัทร แก้วบุญเรือง และทีม รร.ผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
ผู้โชคดี ปี 2557
 1. อ.สุธาทิพย์ ทิพย์รักษ์ รร. เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
 2. อ.จันทร์ประภา ทาโสด รร.ภารตวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 3. อ.เสงี่ยม ทองทิพย์ รร.ผ่านศึกสงเคราะห์ จ.อุดรธานี
 4. อ.อติมา กลิ่นสมาธิ และทีม รร.วัดท้องโพลง จ.พิษณุโลก
ผู้โชคดี ปี 2558
 1. อ.ชาญณรงค์ บัวแย้มแสง รร.โยธินบูรณะ กทม.
 2. อ.พัชรินทร์ เจริญลาภตระกูล รร.วัดทุ่งกฐิน จ.สุพรรณบุรี
 3. อ.งามตา สุจริตธุรการ รร.บ้านทุงยาว จ.ตรัง
 4. อ.ลิสา อาจทอง รร.เชียงคาน จ.เลย
 5. อ.ไพบูลย์ สอนเจริญ รร.บ้านท่ามะนาว จ.นครราชสีมา
 6. อ.สุริยา แสงสาย รร.เจริญราษฎร์ จ.แพร่
 7. อ.อัญชณา สิริภาพ รร.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
 8. อ.ระพีพรรณ วาสนจิตต์ รร.บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม.
 9. อ.กมลศรี สายพันธ์ รร.ทัพราชวิทยา จังหวัดสระแก้ว
 10. อ.อนุรักษ์ สมสกุล รร.อนุบาลสงขลา จ.สงขลา
 11. อ.รจนา ขันทะชา รร.บ้านข่า จ.นครพนม
 12. อ.ไพศาล อุ้มทรัพย์ รร.โคกตะเคียนวิทยา จ.สุรินทร์
 13. อ.ธนภัทร มั่นคง รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่
 14. อ.อารี รักษ์ย่อง รร.วัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)
 15. อ.รสสุคนธ์ ชาติรักษา โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ
 16. อ.ดำรงค์ศักดิ์ เข็มประดับ และทีม รร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา
 17. อ.เกิดติศักดิ์ มโนวชิรสรรค์ และทีม รร.อนุบาลวชิระ จ.พิจิตร
 18. อ.ยุวดี เกียนแกล้ง และทีม รร.บ้านนาเฉลียงใต้ จ.เพชรบูรณ์
ผู้โชคดี ปี 2559
 1. อ.พรทิพย์ เจะรัมย์ รร.อรรถวิทย์ จ.กรุงเทพฯ
 2. อ.ยูซุฟ พงกาวี รร.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ จ.กรุงเทพฯ
 3. อ.กัลยา คงศรีวิลัย รร.วัดอินทราราม จ.กรุงเทพฯ
 4. อ.สุมาลี สุกดี รร.สมาหาร จ.กรุงเทพฯ
 5. อ.สาลิกา สุขะนิล รร.ศรีจิตรา จ.ปทุมธานี
 6. อ.ระวี เมฆี รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ จ.นนทบุรี
 7. อ.สุดารัตน์ ใยยุ่ง รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ จ.นนทบุรี
 8. อ.กมลวรรณ อุ่นกาศ รร.วัดมงคลธรรมนิมิต จ.อ่างทอง
 9. อ.ยงยุทธ บุญเกตุ รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ จ.จันทบุรี
 10. อ.สุดารัตน์ ทิพย์โสดา รร.ท่าช้างวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา
 11. อ.ธงชัย บุญหวญ รร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี
 12. อ.ปิยวรรณ ยี่สารพัฒน์ รร.บ้านหนองกลางดง จ.ฉะเชิงเทรา
 13. อ.นวรัตน์ ส่องแสงจันทร์ รร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา
 14. อ.สุพรรษา พระจันทร์ศรี รร.หงสประภาสประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 15. อ.ชนากานต์ ราชพิทักษ์ รร.บ้านคลองแงะ จ.สงขลา
 16. อ.จิราภรณ์ มีล่อง รร.พุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี
 17. อ.อัญมณี เอียดทอง รร.เทศบาล 2 บ้านสะเดา จ.สงขลา
 18. อ.วัลยา โพธิ์เฮือง รร.นครนพิทยาคม จ.ชุมพร
 19. อ.พร้อมพันธ์ ปิ่นย่อง รร.อนุบาลทักษิณสยาม จ.สตูล
 20. อ.ศุลีมาศ บุญชัด รร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จ.สงขลา
 21. อ.พรนิภา สิงห์รัมย์ รร.ทุ่งตะโกวิทยา จ.ชุมพร
 22. อ.ดวงกมล พลนามอินทร์ รร.บ้านนาหยาด จ.อุดรธานี
 23. อ.คงฤทธิ์ มิ่งพันธ์ รร.กุดดู่พิทยาคม จ.หนองบัวลำภู
 24. อ.พงศ์ศิระ คำศรี รร.เซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 25. อ.สุพจน์ คำใน รร.การกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น
 26. อ.อรอนงค์ โกษาจันทร์ รร.มหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
 27. อ.พลอยปภัส เสตถา รร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู
 28. อ.สุลาวัลย์ ทองปั้น รร.มหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
 29. อ.วิจิตรา วันเลิศ รร.บ้านตะดอบ จ.ศรีสะเกษ
 30. อ.ศุภกร วงศ์ใหญ่ รร.โนนเพ็กวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
 31. อ.ธนาชัย ไชยวิเศษ รร.ทต.ขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี
 32. อ.ภัทรวิจิตรา คิดกล้า รร.ตานีวิทยา จ.สุรินทร์
 33. อ.นครินทร์ ถือสันเทียะ รร.ศรีปทุมวิทยาคม จ.สุรินทร์
 34. อ.ปาลิตา ปัสสาสิงห์ รร.บ้านเก่าขาม จ.อุบลราชธานี
 35. อ.พิชญดา ชีพตา รร.บัวงามวิทยา จ.อุบลราชธานี
 36. อ.ธัญญา วงศ์ไชย รร.อบจ.เชียงราย จ.เชียงราย
 37. อ.อานนท์ กัวตระกูล รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่
 38. อ.กาญจนา ศิริแสน รร.อบจ.เชียงราย จ.เชียงราย
 39. อ.ธัญชนก ทาระเนตร รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
 40. อ.วราภรณ์ ไชยวงศ์ รร.คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่
 41. อ.วรรณวิทย์ คันธวงค์ รร.เมตตาศึกษา จ.เชียงใหม่
 42. อ.นัยน์ภัค ปัญญาฟู รร.เทศบาลวัดเกตการาม จ.เชียงใหม่
 43. อ.ศิรินทรา เชิดชู รร.จารึกล้อมวิทยา จ.ลพบุรี
 44. อ.บรรธร ดิษบรรจง รร.วัดทองแท่งนิสยาราม จ.ลพบุรี
 45. อ.ดุจฤทัย เทียนศิริ รร.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จ.ลพบุรี
 46. อ.สมพิศ อินทุมาน รร.วัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรี
 47. อ.นันทนา ตุ้มทอง รร.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
 48. อ.สุพจน์ วงษ์เจริญ รร.บ้านดงกลาง จ.ลพบุรี
 49. อ.ละเอียด ศุกระมงคล รร.บำรุงศึกษา จ.ลพบุรี
 50. อ.ประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล รร.วัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม
 51. อ.ปัทมา ทิมใจทัศน์ รร.ประทุมอนุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ
 52. อ.วัลลภา แก้วสถิตย์ รร.วัฒนพฤกษา จ.นนทบุรี
 53. อ.พวงพยอม พลทิพย์ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ จ.นนทบุรี
 54. อ.ซัลมา เก็มกาแมน รร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ
 55. อ.จิราภา ลิ้มศิริเกียรติ รร.วัดราชโอรส จ.กรุงเทพฯ
 56. อ.รุจี ดวงพรหม รร.รัตนโกสินทร์ 9 จ.สมุทรปราการ
 57. อ.สุจิต โลกนุเคราะห์ รร.วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จ.เพชรบุรี
 58. อ.ประทิน นาคน้ำ รร.ประชาศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
 59. อ.กัลยา วิเวกชาติ รร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา
 60. อ.พรรทิภา สง่าแสง รร.ดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
 61. อ.ปราวินัย รัมมะเกษ รร.มาลาอีสงเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 62. อ.จิราวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์ รร.บ้านทุ่งนาตาปิ่น จ.สุพรรณบุรี
 63. อ.ปัทธิพงษ์ พีรภัทรสกุล รร.บ้านหนองแฟบ จ.ระยอง
 64. อ.เมธินี ดุกสุขแก้ว รร.วัดศรีวิเทศสังมาราม จ.สงขลา
 65. อ.ปรีดา ฮุยเคียน รร.สหศาสรตร์วิทยาคาร จ.สงขลา
 66. อ.กาญจนา จันทนา รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จ.ราชบุรี
 67. อ.กัลยา ทองแก้ว รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา
 68. อ.ธนันญภา คชการ รร.สวีวิทยา จ.ชุมพร
 69. อ.ซูฮานี อูเซ็ง รร.เกษมทรัพย์ จ.นราธิวาส
 70. อ.สุชิลา พงษ์ฟุ่ม รร.ท่าอุแทพิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
 71. อ.อาภา บริกุล รร.มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี
 72. อ.ปรียานุช แตะอินทร์รัมย์ รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม จ.ขอนแก่น
 73. อ.แก้วตา พรหมราษฎร์ รร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
 74. อ.กฤษณา พฤฒิสาร รร.บ้านห้วยลึก จ.หนองบัวลำภู
 75. อ.เกษฎา จุลกมล รร.กุดขอนแก่นวิทยาคม จ.ขอนแก่น
 76. อ.สุภลักษณ์ สีตะวัน รร.ขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น
 77. อ.กุลนิษฐ์ จำเริญศรี รร.ประถมปรีดาภรณ์ จ.ขอนแก่น
 78. อ.จิรพงษ์ วงษ์สามารถ รร.บ้านโพธิ์ใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด
 79. อ.ปภัสรา แย้มประโคน รร.แสลงโทนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 80. อ.รัฐพร คำพันธ์ รร.ด่านเกวียนวิทยา จ.นครราชสีมา
 81. อ.วีรยุทธ พุฒขุนทด รร.พิมายดำรงวิทยาคม จ.นครราชสีมา
 82. อ.กนิษฐา วังสำเภา รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จ.ศรีสะเกษ
 83. อ.สุฑามณี กุดประทาย รร.อรจันทร์วิทยา จ.ศรีสะเกษ
 84. อ.สมถวิล มาลัย รร.ไกรภักดีวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
 85. อ.อุทัย วรรณโวหาร รร.เกาะคาวิทยาคม จ.ลำปาง
 86. อ.ปาริชาติ เชื้อเจ็ดตน รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย
 87. อ.พิญญรักษ์ จริยะรังษีธรรม รร.เทศบาล 1พะเยาประชานุกูล จ.พะเยา
 88. อ.ภาวันตี คำนนท์ รร.พินิจวิทยา จ.ลำปาง
 89. อ.ชวาลี ภิรารักษ์ รร.พร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่
 90. อ.แววมยุรี ประสานแนตร รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่
 91. อ.เดือนฉาย ฝันดี รร.สองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่
 92. อ.วารินทร์ สอนท่าโก รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จ.พิษณุโลก
 93. อ.วิภา ยศเรือง รร.อนุบาลลพบุรี จ.ลพบุรี
 94. อ.อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม รรอนุบาลโรจนวิทย์ จ.พิษณุโลก
 95. อ.สายประทิน มาคำสาย รร.พิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร
 96. อ.พรทิพย์ ด้วงชิ รร.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 97. อ.ศักรินทร์ จันทร์นุ่ม รร.เมืองกลางวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
 98. อ.พันทิวา ชั้นเจริญ รร.ท่าด้วงพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
 99. อ.ภัชรา วงศ์พัธยากร และทีม รร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา
 100. อ.กาญจนา คงแก้ว และทีม รร.อัมพวันวิทยา จ.ตรัง
 101. อ.มลิวัลย์ ดอกเตย และทีม รร.กอบกุลวิทยาคม จ.สงขลา
ผู้โชคดี ปี 2560
 1. อ.สิรินาถ ธงศิลา รร.พรตพิทยพยัต จ.กรุงเทพฯ
 2. อ.สุจรรย์จิรา ตามจิตเจริญ รร.มัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพฯ
 3. อ.สมควร เสือเทศ รร.ธรรมภิรักษ์ จ.กรุงเทพฯ
 4. อ.ศิริรัตน์ เชยนาม รร.ธรรมภิรักษ์ จ.กรุงเทพฯ
 5. อ.ศิริวรรณ ถากไม้แล้ว รร.รัตนวิทยาบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ
 6. อ.นุจรี ศรีเทพ รร.ประเทืองทิพย์วิทยา จ.กรุงเทพฯ
 7. อ.สมพร ปาริจฉัตต์ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จ.นครปฐม
 8. อ.วิชิต มีศรีสรรค์ รร.มหาราช (ประชานิมิต) จ.พระนครศรีอยุธยา
 9. อ.มุกระวี สุขเกษม รร.วัดบางนมโค (ปานอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา
 10. อ.รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 11. อ.ชำนาญ นุชดี รร.มารดานฤมล จ.ฉะเชิงเทรา
 12. อ.กาญจนา สร้างวัด รร.บางปะกง (บวรวิทยายน) จ.ฉะเชิงเทรา
 13. อ.เยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์ รร.บ้านโป่งสะเก็ด จ.ชลบุรี
 14. อ.บุษบา เหมะวิศัลย์ รร.วัดทับไทร จ.จันทบุรี
 15. อ.สรัลรัตน์ ปิยะธรรม รร.พุทธมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต
 16. อ.สมศักดิ์ เครือนาค รร.หัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
 17. อ.รุ่งระวี สาเหล็ม รร.ตะโหมด จ.พัทลุง
 18. อ.อำพร เมืองสง รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
 19. อ.พรภิรมย์ วนเศรษฐ รร.ชุมชนวัดขันเงิน จ.ชุมพร
 20. อ.ชัยพร เรียบร้อย รร.อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร
 21. อ.พินิจ กองเจริญ รร.เมืองหลังสวน จ.ชุมพร
 22. อ.อุทัยวรรณ สอนเจริญ รร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
 23. อ.วาณี หลวงแก้ว รร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
 24. อ.นลินี กบิลพัฒน์ รร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
 25. อ.อุไร ทัพทะมาตร รร.คำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู
 26. อ.อรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์ รร.เชียงคาน จ.เลย
 27. อ.รชนีกร จันทร์พิทักษ์ รร.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 28. อ.ไตรภพ คำเพชร รร.อนุบาลศรีสุทโธ จ.อุดรธานี
 29. อ.อิสระ โกพลรัตน์ รร.บ้านหนองมะค่า จ.นครราชสีมา
 30. อ.ประทีป สโดอยู่ รร.บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) จ.นครราชสีมา
 31. อ.สมส่วน คงมั่นกลาง รร.ชุมพวงศึกษา จ.นครราชสีมา
 32. อ.ดุษณี ปุยะติ รร.ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 33. อ.วัฉระย์ เชื้อพันธ์ รร.ศรีแก้วพิทยา จ.ศรีสะเกษ
 34. อ.พิจิตรา วิจารณกุล รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
 35. อ.สุวรรณ จูมพันธ์ รร.อนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 36. อ.พจน์ ศุภพิชน์ รร.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง
 37. อ.แคทรียา หลักมั่น รร.อนุบาลลำปาง จ.ลำปาง
 38. อ.สมพงษ์ อินต๊ะเสน รร.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง
 39. อ.ไพรัชนี บุญมามณี รร.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 40. อ.อรัญญา ศรีสวัสดิ์ รร.บ้านกาด จ.เชียงใหม่
 41. อ.วารุณี ริยะปาน รร.แม่หอพระวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 42. อ.ดำรง ใจหงส์ รร.จันจว้าวิทยาคม จ.เชียงราย
 43. อ.สถาพร ธงชัย รร.ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 44. อ.จิรมัย ศิริทัพ รร.อนุบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 45. อ.สนอง คำคม รร.ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) จ.นครสวรรค์
 46. อ.ทองหล่อ จันทร์เปีย รร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 47. อ.ศิริพร ครองเคหา รร.ลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี
 48. อ.ธนัญญา มหาภาพ รร.อนุบาลลพบุรี จ.ลพบุรี
 49. อ.พรทิพย์ กิ่งการี รร.เซนต์นิโอศรีชนแดน จ.เพชรบูรณ์
 50. อ.เรณู เปลี่ยวปลอด รรธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี
 51. อ.สุมาลี นิสัยพันธ์ รรมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา จ.นนทบุรี
 52. อ.ธรรมนูญ ลพรวี รรสตรีวัดอัปสรสรรค์ กรุงเทพฯ
 53. อ.ศีลวกุล สมสุวรรณ รรธรรมภิรักษ์ กรุงเทพฯ
 54. อ.กาญจนา กงกาหน รรลาซาล กรุงเทพฯ
 55. อ.อรุณรัตน์ สารกิติพันธ์ รรกรุงเทพพิทยา กรุงเทพฯ
 56. อ.สุวรรณี ฟักเย็น รรอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ กรุงเทพฯ
 57. อ.ทวีพร ฤกษ์มุณี รรวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา
 58. อ.อลิสา ฤทธิเดชะ รรมารดานฤมล จ.ฉะเชิงเทรา
 59. อ.กนกทิพย์ นารีนาถ รรพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา
 60. อ.สมพร สุขสันต์วัฒนา รรมารดานฤมล จ.ฉะเชิงเทรา
 61. อ.ธิดา ทาดอ้าน รรเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์) จ.ตราด
 62. อ.ปราณี มิตรยง รรชลบุรี (สุขบท) จ.ชลบรี
 63. อ.ภาวิณี จิตต์โสภา รรวัฒนานุศาสน์ จ.ชลบรี
 64. อ.อันดามัน พิชัยรัตน์ รรย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
 65. อ.ไพรัช สุคตะ รรชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 66. อ.ขนิษฐา แซ่หง่วน รรบ้านทรายแก้ว จ.ยะลา
 67. อ.จันทนา คำบัวขาว รรเยาวเรศวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
 68. อ.อาภรณ์ ชูมี รรตะโหมด จ.พัทลุง
 69. อ.ทิพาวรรณ หนูสิงห์ รรสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
 70. อ.คะนึงเนตร ชัยโยธา รรบ้านควนพระสาครินทร์ จ.พัทลุง
 71. อ.คำพูน ศรีศราม รรบ้านหนองหัวคู จ.อุดรธานี
 72. อ.บุษบา เสนิราช รรขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น
 73. อ.พันธ์ศักดิ์ นามบัณฑิต รรศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู
 74. อ.ณัฐพร เกตุแก้ว รรคำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู
 75. อ.จรัญ มิ่งแก้ว รรจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู
 76. อ.สุพรรณี ศรีพล รรนาด้วงวิทยา จ.เลย
 77. อ.ขนิษฐา วงคำโสม รรภูเรือวิทยา จ.เลย
 78. อ.กิตตินันท์ โพธิสาร รรปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ จ.ศรีสะเกษ
 79. อ.ชนิกานต์ โชติจันทึก รรบ้านวังไทร จ.นครราชสีมา
 80. อ.จันทร์ มูลมณ รรหนองน้ำใส จ.นครราชสีมา
 81. อ.สุภรณ์ พรหมคุณ รรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ
 82. อ.ถาวร หมายครอบกลาง รรมะค่าวิทยา จ.นครราชสีมา
 83. อ.วิวัฒน์ งามเสน่ห์ รรธาตุพนม จ.นครพนม
 84. อ.สโรชินี โสพิศวง รรอนุบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 85. อ.นพพร แจ่มหม้อ รรระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร
 86. อ.วันเพ็ญ พยอม รรกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
 87. อ.ประไพพิศ ภิระตา รรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 88. อ.พิสิฐ คำภิโล รรอรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 89. อ.สุพร จอมขันเงิน รรวชิรป่าซาง จ.ลำพูน
 90. อ.รุจิรัตน์ เป็งสา รรลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
 91. อ.ภัคสิตา คลีแก้ว รรอนุบาลศิริวัฒนา จ.เชียงราย
 92. อ.อำนวย สังข์กรม รรเทศบาล วัดแสงธรรมสุทธาวาส จ.นครสวรรค์
 93. อ.ยุทธนา ไพรสีทา รรอนุบาลโรจนวิทย์ จ.พิษณุโลก
 94. อ.สมคิด สว่างวงศ์ รรผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 95. อ.พัชราภรณ์ ธีรธนพงศ์ รรบ้านห้วยใต้ จ.อุตรดิตถ์
 96. อ.รัตนาวดี สว่างเรือง รรวัดถนนแค จ.ลพบุรี
 97. อ.วันทนา เทรสมัติ รรดงตาลวิทยา จ.ลพบุรี
 98. อ.ชนากานต์ เปงพั๊วะ รรวัดมงคลสถิตย์ จ.นครสวรรค์
 99. อ.สุปราณีย์ เนตรจินดา และทีม รร.ท่าทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 100. อ.อุรารักษ์ โฉมศรี และทีม รร.วัดบ้านห้วยยาว จ.พิจิตร
 101. อ.ซารีปะ เจะอาลี และทีม รร.มุสลิมศึกษา จ.ยะลา
 102. อ.นิสา หาญกล้า และทีม รร.บ้านวังใหม่ จ.สระแก้ว
 103. อ.สุพรทิพย์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ และทีม รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.พิจิตร
 104. อ.ดำรงศักดิ์ เข็มประดับ และทีม รร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้โชคดี ปี 2561
 1. อ.สุดธิดา เรียบร้อย รร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ
 2. อ.บรรเทิง เครือทัต รร.ใจรักอนุบาลดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ
 3. อ.ยุพิน รัตนเถลิงศักดิ์ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 4. อ.ดุชฎี บุญยพุกกะณะ รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ จ.กรุงเทพฯ
 5. อ.สุรศักดิ์ วงศ์พราหมณ์ รร.ท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี
 6. อ.ฐณพบ ธูปแพ รร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
 7. อ.ฉันทนา อาพัดนอก รร.คลองสำโรง จ.สมุทรปราการ
 8. อ.ปิยวรรณ โพธิ์ประเสริฐ รร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม
 9. อ.สงกรานต์ เกิดสุข รร.บ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
 10. อ.สุรศักดิ์ พุทธชาติ รร.บ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
 11. อ.น้อย พาณิชเจริญ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 12. อ.สายอรุณ ใจเฉื่อย รร.กุลศิริศาสน์ จ.ชลบุรี
 13. อ.ภัทรวดี มงคลธนายุทธ รร.อักษรพัทยา จ.ชลบุรี
 14. อ.รุ่งสว่าง ละมุล รร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง
 15. อ.วนิดา หารพรม รร.บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง) จ.สระแก้ว
 16. อ.มูฮำหมัดนาเซร์ มีทอง รร.สุขสวัสดิ์วิทยา จ.ยะลา
 17. อ.ณัฏฐ์ ศรีนาค รร.สินปุนคุณวิชญ์ จ.กระบี่
 18. อ.กมลพงษ์ วัฒนาจิตต์ รร.สมถวิลหัวหิน จ.ประจวบฯ
 19. อ.กามีละห์ สะมานุง รร.บ้านมะรือโบตก จ.นราธิวาส
 20. อ.มูนีร เสาะเล๊าะ รร.บ้านบูเกะตา จ.นราธิวาส
 21. อ.บุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์ รร.พรุพีพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี
 22. อ.อรฤทัย คูประดิษฐานนท์ รร.บ้านน้ำฉา จ.สุราษฎร์ธานี
 23. อ.จันทร์ รัศมี รร.นครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
 24. อ.สุพรรณี เกตุลาด รร.ทุ่งฝนวิทยาคาร จ.อุดรธานี
 25. อ.สมบูรณ์ ศรีพิทักษ์ รร.เพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี
 26. อ.วรเชษฐ์ ไชยสงค์ รร.เวียงนครวิทยาคม จ.ขอนแก่น
 27. อ.อมรรัตน์ บัวภาคำ รร.เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 28. อ.พิชญา ตรีสกุล รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
 29. อ.ศิริวิไล อุดมศักดิ์ รร.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
 30. อ.จิรประภา อัครประชะ รร.โพธิ์ทองวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด
 31. อ.จิรวัฒน์ ดีสูงเนิน รร.ปทุมรัตต์พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
 32. อ.ณิชณนันท์ งามนุช รร.บ้านสำเภาลูน จ.สุรินทร์
 33. อ.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา รร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จ.นครราชสีมา
 34. อ.ลำยงค์ แสนมา รร.ช้างบุญวิทยา จ.สุรินทร์
 35. อ.นันทกา สุจินพรหม รร.มหิศราธิบดี จ.สุรินทร์
 36. อ.อาพร คำบับภา รร.เขวาไร่ศึกษา จ.มหาสารคาม
 37. อ.เปรมฤทัย บูรณวิเชียร รร.ดรุณราษฎร์วิทยา จ.เชียงราย
 38. อ.ปฐมพงศ์ ไชยราช รร.เทศบาล 6 จ.เชียงราย
 39. อ.กรกนก ทรงพุฒิ รร.สหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย
 40. อ.เกียรติศักดิ์ ทาทอง รร.สหศาตร์ศึกษา จ.เชียงราย
 41. อ.สุกันยา อินทิม รร.แม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย
 42. อ.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ รร.พุทธิโศภน จ.เชียงใหม่
 43. อ.เนาวรัตน์ ปาวิชัย รร.อนุบาลพะเยา จ.พะเยา
 44. อ.สุรางคนา พรมน้อย รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม จ.นครสวรรค์
 45. อ.สุกัญญา คำพิพจน์ รร.โพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์
 46. อ.เสาวลักษณ์ แซ่เฮ็ง รร.โพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์
 47. อ.วราภรณ์ แสงแก้ว รร.โพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์
 48. อ.จิรายุธกานต์ บุญคำ รร.แม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์
 49. อ.เมธี ศรีรันต์ รร.ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) จ.พิษณุโลก
 50. อ.ปวีณา จันทรา รร.อนุบาลวังจันทร์ จ.พิษณุโลก
 51. อ.สุชาลี สมคำ รร.สตรีวรนาถ จ.กรุงเทพฯ
 52. อ.วรพันธ์ เรืองโอชา รร.สตรีศรีสุริโยทัย จ.กรุงเทพฯ
 53. อ.ปาวารตี ชูชอเกตุ รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ จ.กรุงเทพฯ
 54. อ.สุรภา ดุลยพัฒน์ รร.วัดหนองแขม จ.กรุงเทพฯ
 55. อ.ชัยนาถ สายบัว รร.วัดปรังกาสี จ.กาญจนบุรี
 56. อ.นิตยา บุญเฉลิม รร.กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) จ.สมุทรสาคร
 57. อ.ขวัญใจ จันทมาตย์ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จ.ลพบุรี
 58. อ.ธีรพงศ์ คงสีแก้ว รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
 59. อ.ฉัตรชัย สุขขีรส รร.วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา
 60. อ.อิศราภรณ์ อนุลีจันทร์ รร.สวนป่าเขาชะอางค์ จ.ชลบุรี
 61. อ.เกื้อเกียรติ สาระ รร.ทุ่งเหียงพิทยาคม จ.ชลบุรี
 62. อ.ชนม์นิภา ฉลอง รร.มารีวิทย์สัตหีบ จ.ชลบุรี
 63. อ.วันชัย รังสิรัตน์กุล รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
 64. อ.ยิ่งลักษณ์ ทิวาวงศ์ รร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา
 65. อ.สุรศักดิ์ ไขว้พันธุ์ รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี
 66. อ.บงกชพร สุขแสงกิจ รร.วันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 67. อ.อาชียะ แซลีมา รร.อัครศาสน์วิทยา จ.นราธิวาส
 68. อ.ชูมัยยะฮ์ มามะ รร.พัฒนศาสน์วิทยา จ.นราธิวาส
 69. อ.ธัญลักษณ์ ไกรสยาม รร.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 70. อ.มารียะ ล่าเต๊ะ รร.แสงธรรมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
 71. อ.พัชรัตน์ รัตนาละออ รร.คุระบุรี จ.พังงา
 72. อ.ชากีย๊ะ เจะแตะ รร.ลุกมานุลฮากีม จ.ยะลา
 73. อ.กฤติมา แรมลี รร.ศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย
 74. อ.โชติกาญจน์ สอนสุภาพ รร.วรราชวิทยา จ.เลย
 75. อ.นตชา จันทะหงษ์ รร.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 76. อ.แก่นจันทร์ ถื่นวรแสง รร.บ้านนาบอน จ.กาฬสินธุ์
 77. อ.สุภาพร โคตรวิทย์ รร.กุดบงพิทยาคาร จ.หนองคาย
 78. อ.เพชรา กิติศรีวรพันธุ์ รร.อุเทนพัฒนา จ.นครพนม
 79. อ.ศิริรักษ์ สารทอง รร.พระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม
 80. อ.ไอรดา ปาทอง รร.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 81. อ.ศุภชัย แก้วสาลี รร.สำโรงวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี
 82. อ.นงนุช ปัญญาศรี รร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
 83. อ.มุกดา มาลาวิทยา รร.หนองโตงสุรวิทยาคม จ.สุรินทร์
 84. อ.เนตรนภา พรหมทอง รร.พนาสนวิทยา จ.สุรินทร์
 85. อ.ภูมิลักษณ์ ใจเรือง รร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
 86. อ.ณธรรศ บริบูรณ์ รร.ศรีรัตน์วิทยา จ.ศรีสะเกษ
 87. อ.ภูมิพัฒณ์ เล็กกันทา รร.น้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน
 88. อ.สุภัทรศยา พรรณสุข รร.บ้านแม่สะกั๊วะ จ.แม่ฮ่องสอน
 89. อ.จิดาภา ทัศคร รร.สันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 90. อ.สุนารีย์ พวงสายใจ รร.บ้านเชียงดาว จ.เชียงใหม่
 91. อ.ญาณินท์ ไชยเมือง รร.อนุบาลพะเยา จ.พะเยา
 92. อ.ประคองศรี นิลโชง รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน
 93. อ.ปริญญา วิชัย รร.วัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร
 94. อ.โชตนา มีโชติ รร.แม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์
 95. อ.กานดา การาเกต รร.แม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์
 96. อ.นิรดา สุทธวิรีสรรค์ รร.โพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์
 97. อ.ลัดดา เพ็ชสังฆาต รร.พระบางวิทยา จ.นครสวรรค์
 98. อ.วิรัช ญาณปัญญา รร.ท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์
 99. อ.ศิริวรรณ ชื่นศิริ รร.วัดหนองปลิง จ.นครสวรรค์
 100. อ.จินตนา แย้มยิ้ม รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จ.ลพบุรี
 101. อ.โสภาวดี พุทโธวาท รร.ชุมชนวัดหน้าไม้ จ.ปทุมธานี
 102. อ.โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ รร.หอวัง กรุงเทพฯ
 103. อ.พีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
 104. อ.มยุรี เจริญยิ่ง รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ
 105. อ.อัจฉราวรรณ วรรณะเรืองศรี รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ
 106. อ.นิตยา หล่อทอง รร.กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ
 107. อ.เรวดี ภูนิโรจน์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ
 108. อ.มณทิยา ศรีจันทร์ รร.ท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี
 109. อ.ยุพิน แบนไทย รร.ระยองวิทยาคม จ.ระยอง
 110. อ.ธนารักษ์ ไกลสมโภชน์ รร.บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) จ.พระนครศรีอยุธยา
 111. อ.เปมิกา โปร่งอารมณ์เจริญ รร.วัดโตนดเตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา
 112. อ.อโณทัย สุวรรณประเสริฐ รร.นารีวุฒิ จ.ราชบุรี
 113. อ.สุนันทา ถ้ำกลาง รร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา
 114. อ.รสิตา แก้วคำ รร.ไทยรัฐวิทยา จ.ปราจีนบุรี
 115. อ.เพ็ญนภา บุญช่วย รร.ปรีชานุศาสน์ จ.ชลบุรี
 116. อ.ขันติชัย สาลี รร.บ้านภูเขาทอง จ.ระนอง
 117. อ.ปารณีย์ ศรีงาม รร.อรุณวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 118. อ.พัชรา เงินสุวรรณ รร.บ้านมะเดื่อทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 119. อ.ซาบาริลลา ดาโอะ รร.พัฒนศาสน์วิทยา จ.นราธิวาส
 120. อ.อิบรอฮิม มะลี รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
 121. อ.ลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา รร.เทศบาล อ่อนอุทิศ จ.สงขลา
 122. อ.พัชราภา ไชยรักษ์ รร.บ้านหน้าค่าย จ.สุราษฎร์ธานี
 123. อ.จันทร์ลดา วันชูเพลา รร.อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
 124. อ.จินดา มีสุข รร.อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
 125. อ.ศิริวรรณ นัยปราโมทย์ รร.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 126. อ.อนงค์ลักษณ์ ยามมา รร.เทศบาล รถไฟสงเคราะห์ จ.อุดรธานี
 127. อ.วีรศักดิ์ ตะหน่อง รร.บ้านหนองกุง จ.อุดรธานี
 128. อ.รวมพล หมื่นวิชา รร.บ้านนาเตย จ.อุดรธานี
 129. อ.จันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์ รร.เลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
 130. อ.ฐิติมาวรรณ แก้วน้อย รร.บ้านกะกำ จ.ศรีสะเกษ
 131. อ.พัชรียา ฮาตระวัง รร.โกสุมวิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม
 132. อ.นวลฉวี โสวาปี รร.โขงเจียมวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
 133. อ.นรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด
 134. อ.ประภัสสร ผาสุก รร.กู่สวนแตงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 135. อ.วุฒิไกร ชมถาวร รร.กระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 136. อ.ศศิธร สุวรรณไตรย์ รร.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 137. อ.พิสมัย วีระศรีนารา รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 138. อ.สุวนันท์ ขันอาสวะ รร.อนุบาลดรุณพัฒนา จ.ลำพูน
 139. อ.ไพรัชนี บุญมามณี รร.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 140. อ.สายพิณ ติกอภิชาติ รร.บ้านหนองไคร้ จ.เชียงใหม่
 141. อ.พรพิมล บุญโคตร รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 142. ดร.พัทร์ธีรา รชตะไพโรจน์ รร.เลาหจิตรวิทยา จ.ลำพูน
 143. อ.สไบพร แสงปาก รร.บ้านเจดีย์โคะ จ.ตาก
 144. อ.ชัยรัตน์ ระรวยทรง รร.องครักษ์ จ.นครนายก
 145. อ.สมเกียรติ สำเภารอด รร.ลาดยาววิทยาคม จ.นครสวรรค์
 146. อ.รุ่งแสง จันทรีคุณาสุขะ รร.โพฒิสารศึกษา (ลาออกแล้ว ) จ.นครสวรรค์
 147. อ.กนก บุญญานุสรณ์ รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
 148. อ.กัญญาพัทธ์ มีชัยรุ่งเรือง รร.เทศบาล เทพประมาน จ.พิจิตร
 149. อ.ชุติมา มั่นเหมาะ รร.พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
 150. อ.กุลยา อินพร รร.เพชรละครวิทยา จ.เพชรบูรณ์
 151. อ.ชลธิชา จันสา รร.หนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี
 152. อ.ศิริ โชคสกุล รร.รัตนโกสินทร์ 9 จ.สมุทรปราการ
 153. อ.นลวัชร์ ศิรินันธนานนท์ รร.ไพรีขยาด จ.สมุทรปราการ
 154. อ.วิจักษ์ ดิษฐใจเย็น รร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) จ.นนทบุรี
 155. อ.วนิดา ปียาโยด รร.ธรรมาภิรักษ์ กรุงเทพมหานครฯ
 156. อ.พรวิมล คงพูน รร.มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานครฯ
 157. อ.ณัทธนกร ตุใยรัมย์ รร.สิ่นหมิน จ. พิษณุโลก
 158. อ.ศศิธร จันทร์โท รร.สวนเมี่ยงวิทยา จ.พิษณุโลก
 159. อ.สุนันท์ ชาญณรงค์ รร.อนุบาลโกรกพระ จ.นครสวรรค์
 160. อ.อับดุลเล๊าะ หะยีเจ๊ะหะ รร.ดารุสสาลาม จ.นราธิวาส
 161. อ.วอรไท ขำวารี รร.เมืองใหม่ (ชลาราษฎร์รังสฤษฎ์) จ.ลพบุรี
 162. อ.ทิพาภรณ์ สุพร รร.มารีวิทย์ จ.ชลบุรี
ผู้โชคดี ปี 2562
 1. ผอ.ฟารีดา เชื้อผู้ดี รร.ญามีอุ้ลควาน จ.นนทบุรี
 2. ผอ.ปัญญา จันทร์อิ่ม รร.วัดซองพลู (วิฑิตราชประชารุสรณ์) จ.นนทบุรี
 3. ผอ.ธนัฐ มาตชรา รร.มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จ.กาฬสินธุ์
 4. ผอ.บุญเติม แดงช่วง รร.อนุบาลบางแก้ว จ.พัทลุง
 5. ผอ.ชญาดา วิลัยฤทธิ์ รร.บ้านหนองสรวง จ.บุรีรัมย์
 6. ผอ.ผดุงรัตน์ ยังผ่อง รร.บ้านในห้วย จ.ชุมพร
 7. ผอ.ทักษิณ อายุวงศ์ รร.บ้านพราน จ.ศรีสะเกษ
 8. ผอ.นุดนัย อ้นอำไพ รร.บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง จ.ตาก
 9. ผอ.อรนุช อ่อนเกตุพล รร.บ้านห้วยทรายทอง จ.สุราษฎร์ธานี
 10. ผอ.วิลาวรรณ ตันรัตนะ รร.อนุบาลเซ็นดาณี จ.สมุทรปราการ
 11. ผอ.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน รร.คุดสะเทียนวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู
 12. ผอ.ทวี เจริญหุ่น รร.วังกรดพิทยา จ.พิจิตร
 13. ผอ.พิมล โชติพาณิช รร.บ้านเกาะสาหร่าย จ.สตูล
 14. ผอ.ยวนใจ สุวรรณ์ รร.บ้านวังศิลา จ.ตรัง
 15. ผอ.เถกิงศักดิ์ จอกถม รร.บ้านหินช้าง จ.ระนอง
 16. อ.จิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง รร.ผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 17. อ.วัชรพงศ์ สิงห์ใจดี รร.ผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 18. อ.อัญชนา น้อยตา รร.อนุบาลประชาราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 19. อ.พัตร์นิวรรณ ศิริภูมิ รร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
 20. อ.จิรภา คนจริง รร.มารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 21. อ.บรรจง เพชรทราย รร.ศิริรักษ์วิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
 22. อ.จิราพร มีใหญ่ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพมหานคร
 23. อ.อาทิตยา วงษ์วรรณ รร.ศรีอยุธยา จ.กรุงเทพมหานคร
 24. อ.นิศารัตน์ คงสวัสดิ์ รร.อัสสัมชัญแผนกประถม จ.กรุงเทพมหานคร
 25. อ.จีรวัฒน์ สิรสุนทร รร.เม่งฮั้วกงฮัก จ.นครปฐม
 26. อ.อุ่นเรือน หมูแก้ว รร.วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ
 27. อ.ณัฐธิดา เสาร์แดน รร.วัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า จ.พะเยา
 28. อ.ปราณี วงศ์ชัย รร.เชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย
 29. อ.พัชรี จินะแก้ว รร.บ้านเทอดไทย จ.เชียงราย
 30. อ.วรรณพยา นาระต๊ะ รร.ขุนขวากพิทยา จ.เชียงราย
 31. อ.ธัญณภัสร์ ลำปน รร.เอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่
 32. อ.อนันต์ภรณ์ โปธาพันธ์ รร.วชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
 33. อ.อัจฉรีย์ บุญเรือง รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่
 34. อ.ณัฐชยา พอพิน รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่
 35. อ.พรรณี เนตรตระสูตร รร.เทศบาลวัดเชียงยืน จ.เชียงใหม่
 36. อ.จรัญ ดำรงเกียรติยศ รร.เชียงใหม่มัธยม จ.เชียงใหม่
 37. อ.สุภัชยา วัชวงษ์ รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษร์บำรุง จ.เชียงใหม่
 38. อ.สุพันทิพา ต๊ะดุก รร.บ้านทาปลาดุก จ.ลำพูน
 39. อ.ทัศนีย์ ครองแก้ว รร.ห้วยน้ำนักวิทยา จ.ตาก
 40. อ.นันทนา แก้วกลุ่ม รร.เซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก
 41. อ.นงลักษณ์ จันทราช รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
 42. อ.ธริษตรี ประสิทธิ์ไทย รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
 43. อ.อติมา กลิ่นสมาธิ รร.วัดท้องโพลง จ.พิษณุโลก
 44. อ.นฤมล สุปินานนท์ รร.ผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 45. อ.วลัยพร แจ่มนาม รร.พุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก
 46. อ.สุรสิทธิ์ จิตตมานนท์กุล รร.สิ่นหมิน จ.พิษณุโลก
 47. อ.ศุทธินี จันทิมา รร.วัดตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
 48. อ.พิมพ์พันธ์ สิงห์โต รร.ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 49. อ.นายละเอียด จันไทย รร.สวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย
 50. อ.วันดี มีสุข รร.นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 จ.กำแพงเพชร
 51. อ.นิคม สุทธิพงษ์วิจิตร รร.เทพประทาน จ.พิจิตร
 52. อ.จันทิชา ราชคฤห์ รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล จ.พิจิตร
 53. อ.สุรินทร์ นาคดี รร.วัดบ้านห้วยยาว จ.พิจิตร
 54. อ.วัชรีย์ บัวเพ็ง รร.โพธิธรรมสุวัฒน์ จ.พิจิตร
 55. อ.สิทธิพร เทพนาคิน รร.วชิรบารมีพิทยาคม จ.พิจิตร
 56. อ.ไพรัตน์ บุญวิรัตน์ รร.เก้าเลี้ยววิทยา จ.นครสวรรค์
 57. อ.ณัฎฐณิชา อิศฤงคาร รร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์
 58. อ.อุโฆษ เชื้อปรางค์ รร.เทศบาลวัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์
 59. อ.ศักดิ์ชัย หลิ่มแก้ว รร.ชุมชนวัดมาติการาม จ.ชัยนาท
 60. อ.จุรีรัตน์ มาทบรรเทา รร.หันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท
 61. อ.สุมนพัสร์ ป้องกัน รร.สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) จ.สิงห์บุรี
 62. อ.มะลิวัลย์ พลทอง รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จ.ลพบุรี
 63. อ.ณภัทสร ทิ้งเทพ รร.ซู่เอ็ง จ.ขอนแก่น
 64. อ.สุภลักษณ์ สีตะวัน รร.ขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น
 65. อ.ณฐากร พาดฤทธิ์ รร.มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จ.อุดรธานี
 66. อ.คณาพร คำผุย รร.เทศบาล 4 วัดโพธิ์วราราม จ.อุดรธานี
 67. อ.สุรศักดิ์ อาษาแสน รร.แวงพิทยาคม จ.สกลนคร
 68. อ.สุกิจ กลางประพันธ์ รร.อุเทนพัฒนา จ.นครพนม
 69. อ.นิมิต อ่อนบัตร รร.บ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม
 70. อ.ภาคภูมิ นันนวน รร.คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
 71. อ.ธานินทร์ อุพร รร.ศรีโคตรบูรณ์ จ.นครพนม
 72. อ.พบ พันธุ์ขันธ์ รร.สมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
 73. อ.กาญจนา มั่นกิจ รร.สมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
 74. อ.พจนา โพธิสาร รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด
 75. อ.รัฐนันท์ ไสยพันธ์ รร.เชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด
 76. อ.พิมพ์สมัย ตุ้ยเจริญ รร.เคียวนำ จ.ศรีสะเกษ
 77. อ.นิภารัตน์ รินทร รร.อาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี
 78. อ.พัทธ์ธีรา ท่าผา รร.เทพวิทยา จ.ราชบุรี
 79. อ.ศิริพร คูณมา รร.เทพวิทยา จ.ราชบุรี
 80. อ.ศิริพจน์ พึ่งฮั้ว รร.เทพินทร์พิทยา จ.ราชบุรี
 81. อ.ศิรประภา เล็กเจีย รร.วันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 82. อ.ทัศนีย์ ลิขิตวัฒนกิจ รร.วันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 83. อ.จินตนา อมรวิริยะนนท์ รร.วันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 84. อ.ธนัญก์สิชณ์ภ์ บำรุงอโญฑ์สกุล รร.ธนรัตน์อุปถัมภ์ จ.นครศรีธรรมราช
 85. อ.กมลชนก ณ ภิบาล รร.บ้านเกาะขวัญ จ.นครศรีธรรมราช
 86. อ.สุปราณี หีมเขียว รร.บ้านโหล๊ะหาร จ.พัทลุง
 87. อ.วาสนา คนึงการ รร.มุสลิมวิทยาภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 88. อ.โรสนานี ยูโซ๊ะ รร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส
 89. อ.ธนวัฒน์ มุทะธากุล รร.เจริญศึกษา จ.นราธิวาส
 90. อ.ฮานีซะ มีทอง รร.บ้านลากอ จ.ยะลา