ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรับทองกับ วพ. ปี 2562 ครั้งที่ 1

           จากการที่ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลครั้งที่ 2 ของโครงการรับทองกับ ปี 2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

           ทางบริษัทฯ ได้เดินทางไปจัดงาน มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ของโครงการรับทองกับ วพ. ปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยมี คุณทิพวัลย์ เดชะมาก ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ (การตลาด) และที่ปรึกษาด้านการศึกษาประจำพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประมวลภาพ การแจกรางวัลทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

อ.พัตร์นิวรรณ ศิริภูมิ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 อ.จิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง อ.วัชรพงศ์ สิงห์ใจดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
อ.อัญชนา น้อยตา โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 อ.จิรภา คนจริง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

ประมวลภาพ การแจกรางวัลทองคำแท่ง หนัก 2 สลึง จำนวน 70 รางวัล

อ.ณัฐธิดา เสาร์แดน โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า จ.พะเยา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อ.วรรณพยา นาระต๊ะ โรงเรียนขุนขวากพิทยา จ.เชียงราย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ปราณี วงศ์ชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อ.พัชรี จินะแก้ว โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. จ.เชียงราย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
อ.พรรณี เนตรตระสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.จีรวัฒน์ สิรสุนทร โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก จ.นครปฐม ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ธัญณภัสร์ ลำปน โรงเรียนเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.จรัญ ดำรงเกียรติยศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
อ.อนันต์ภรณ์ โปธาพันธ์ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อ.บรรจง เพชรทราย โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อ.นิศารัตน์ คงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จ.กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อ.จิราพร มีใหญ่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาฯ จ.กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
อ.ณัฐชยา พอพิน อ.อัจฉรีย์ บุญเรือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อ.สุภัชยา วัชวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษร์บำรุง จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อ.สุพันทิพา ต๊ะดุก โรงเรียนบ้านทาปลาดุก จ.ลำพูน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อ.อาทิตยา วงษ์วรรณ โรงเรียนศรีอยุธยา จ.กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
อ.อุ่นเรือน หมูแก้ว โรงเรียนวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อ.กมลชนก ณ ภิบาล โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ จ.นครศรีธรรมราช ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ธนัญก์สิชณ์ภ์ บำรุงอโญฑ์สกุล โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ จ.นครศรีธรรมราช ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ณภัทสร ทิ้งเทพ โรงเรียนซู่เอ็ง จ.ขอนแก่น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
อ.สุภลักษณ์ สีตะวัน โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ.คณาพร คำผุย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์วราราม จ.อุดรธานี ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ณฐากร พาดฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จ.อุดรธานี ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ.สุปราณี หีมเขียว โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร จ.พัทลุง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
อ.สุรศักดิ์ อาษาแสน โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อ.นิมิตร อ่อนบัตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อ.สุกิจ กลางประพันธ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา จ.นครพนม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.วาสนา คนึงการ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จ.ภูเก็ต ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
อ.ภาคภูมิ นันนวน โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ธานินทร์ อุพร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ จ.นครพนม ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อ.พบ พันธุ์ขันธ์ อ.กาญจนา มั่นกิจ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อ.จินตนา อมรวิริยะนนท์ อ.ทัศนีย์ ลิขิตวัฒนกิจ อ.ศิรประภา เล็กเจีย โรงเรียนวันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
อ.พัทธ์ธีรา ท่าผา อ.ศิริพร คูณมา โรงเรียนเทพวิทยา จ.ราชบุรี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ศิริพจน์ พึ่งฮั้ว โรงเรียนเทพินทร์พิทยา จ.ราชบุรี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อ.พจนา โพธิสาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อ.รัฐนันท์ ไสยพันธ์ โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
อ.พิมพ์สมัย ตุ้ยเจริญ โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อ.นิภารัตน์ รินทร โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อ.มะลิวัลย์ พลทอง โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลราษฎร์รังสฤษฏ์) จ.ลพบุรี ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 อ.ทัศนีย์ ครองแก้ว โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา จ.ตาก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563
อ.นันทนา แก้วกลุ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 อ.ละเอียด จันไทย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 อ.ธริษตรี ประสิทธิ์ไทย อ.นงลักษณ์ จันทราช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 อ.นฤมล สุปินานนท์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
อ.วลัยพร แจ่มนาม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 อ.สุรสิทธิ์ จิตตมานนท์กุล โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 อ.ศุทธินี จันทิมา โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผอ.พิมพ์พันธ์ สิงโต โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
อ.อติมา กลิ่นสมาธิ โรงเรียนวัดท้องโพลง จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผอ.วันดื มีสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 จ.กำแพงเพชร ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 อ.สิทธิพร เทพนาคิน โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จ.พิจิตร ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ผอ.นิคม สุทธิพงษ์วิจิตร โรงเรียนเทพประทาน จ.พิจิตร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
อ.จันทิชา ราชคฤห์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล จ.พิจิตร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 อ.วัชรีย์ บัวเพ็ง โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จ.พิจิตร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ผอ.สุรินทร์ นาคดี โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว จ.พิจิตร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 อ.ไพรัตน์ บุญวิรัตน์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จ.นครสวรรค์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
อ.ณัฎฐณิชา อิศฤงคาร โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 อ.อุโฆษ เชื้อปรางค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 อ.ศักดิ์ชัย หลิ่มแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จ.ชัยนาท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 อ.จุรีรัตน์ มาทบรรเทา โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
อ.สุมนพัสร์ ป้องกัน โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) จ.สิงห์บุรี ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 อ.โรสนานี ยูโซ๊ะ โรงเรียน อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ผอ.ธนวัฒน์ มุทะธากุล โรงเรียนเจริญศึกษา จ.นราธิวาส ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 อ.ฮานีซะ มีทอง โรงเรียนบ้านลากอ จ.ยะลา ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

           ทางบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด พร้อมทั้งทีมงานโครงการรับทองยกทีมกับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากทุกท่าน เข้าร่วมโครงการรับทองกับ วพ. อย่างต่อเนื่องทุกๆปี

           หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรับทองกับ วพ. ในปีต่อไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WppReward เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นทอง ได้ทาง Play Store และที่ Download App
พร้อมทั้งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ใน รายละเอียดโครงการ หรือโทรสอบถาม Call Center 02-222-3-444