ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 2 โครงการรับทองกับวพ. ปี 62

           บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลครั้งที่ 2 ของโครงการรับทองกับ ปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโครงการฯ เจ้าพนักงานจากกรมปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้

จับรางวัลโดย ท่านอาจารย์สุระ ดามาพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

โดยผู้โชคดีที่ได้รับทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล มีดังนี้

 1. อ.จิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 2. อ.พัตร์นิวรรณ ศิริภูมิ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
 3. อ.วัชรพงศ์ สิงห์ใจดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 4. อ.อัญชนา น้อยตา โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 5. อ.จิรภา คนจริง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี


ผู้โชคดีที่ได้รับทองคำแท่ง หนัก 2 สลึง จำนวน 70 รางวัล มีดังนี้

 1. อ.นันทนา แก้วกลุ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก
 2. อ.สุรศักดิ์ อาษาแสน โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร
 3. อ.ทัศนีย์ ครองแก้ว โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา จ.ตาก
 4. อ.วันดี มีสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 จ.กำแพงเพชร
 5. อ.คณาพร คำผุย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์วราราม จ.อุดรธานี
 6. อ.ฮานีซะ มีทอง โรงเรียนบ้านลากอ จ.ยะลา
 7. อ.จันทิชา ราชคฤห์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล จ.พิจิตร
 8. อ.นิมิต อ่อนบัตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม
 9. อ.พรรณี เนตรตระสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จ.เชียงใหม่
 10. อ.วรรณพยา นาระต๊ะ โรงเรียนขุนขวากพิทยา จ.เชียงราย
 11. อ.อาทิตยา วงษ์วรรณ โรงเรียนศรีอยุธยา จ.กรุงเทพมหานคร
 12. อ.ภาคภูมิ นันนวน โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
 13. อ.นงลักษณ์ จันทราช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
 14. อ.พบ พันธุ์ขันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
 15. อ.ธัญณภัสร์ ลำปน โรงเรียนเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่
 16. อ.อุ่นเรือน หมูแก้ว โรงเรียนวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ
 17. อ.พัทธ์ธีรา ท่าผา โรงเรียนเทพวิทยา จ.ราชบุรี
 18. อ.ธนวัฒน์ มุทะธากุล โรงเรียนเจริญศึกษา จ.นราธิวาส
 19. อ.อัจฉรีย์ บุญเรือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่
 20. อ.สุปราณี หีมเขียว โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร จ.พัทลุง
 21. อ.ศิรประภา เล็กเจีย โรงเรียนวันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 22. อ.ทัศนีย์ ลิขิตวัฒนกิจ โรงเรียนวันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 23. อ.รัฐนันท์ ไสยพันธ์ โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด
 24. อ.ณฐากร พาดฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จ.อุดรธานี
 25. อ.จรัญ ดำรงเกียรติยศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จ.เชียงใหม่
 26. อ.วลัยพร แจ่มนาม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก
 27. อ.โรสนานี ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส
 28. อ.อนันต์ภรณ์ โปธาพันธ์ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
 29. อ.นิคม สุทธิพงษ์วิจิตร โรงเรียนเทพประทาน จ.พิจิตร
 30. อ.สุรินทร์ นาคดี โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว จ.พิจิตร
 31. อ.สุมนพัสร์ ป้องกัน โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) จ.สิงห์บุรี
 32. อ.ณัฐธิดา เสาร์แดน โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า จ.พะเยา
 33. อ.ศิริพจน์ พึ่งฮั้ว โรงเรียนเทพินทร์พิทยา จ.ราชบุรี
 34. อ.สุพันทิพา ต๊ะดุก โรงเรียนบ้านทาปลาดุก จ.ลำพูน
 35. อ.ธานินทร์ อุพร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ จ.นครพนม
 36. อ.สุกิจ กลางประพันธ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา จ.นครพนม
 37. อ.อติมา กลิ่นสมาธิ โรงเรียนวัดท้องโพลง จ.พิษณุโลก
 38. อ.กาญจนา มั่นกิจ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
 39. อ.สิทธิพร เทพนาคิน โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จ.พิจิตร
 40. อ.ศักดิ์ชัย หลิ่มแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จ.ชัยนาท
 41. อ.สุรสิทธิ์ จิตตมานนท์กุล โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พิษณุโลก
 42. อ.นิภารัตน์ รินทร โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี
 43. อ.ณัฎฐณิชา อิศฤงคาร โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์
 44. อ.ธริษตรี ประสิทธิ์ไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
 45. อ.จิราพร มีใหญ่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาฯ จ.กรุงเทพมหานคร
 46. อ.ไพรัตน์ บุญวิรัตน์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จ.นครสวรรค์
 47. อ.สุภัชยา วัชวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษร์บำรุง จ.เชียงใหม่
 48. อ.วัชรีย์ บัวเพ็ง โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จ.พิจิตร
 49. อ.พจนา โพธิสาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด
 50. อ.จุรีรัตน์ มาทบรรเทา โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท
 51. อ.นฤมล สุปินานนท์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 52. อ.ละเอียด จันไทย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย
 53. อ.กมลชนก ณ ภิบาล โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ จ.นครศรีธรรมราช
 54. อ.ศุทธินี จันทิมา โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
 55. อ.บรรจง เพชรทราย โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
 56. อ.ศิริพร คูณมา โรงเรียนเทพวิทยา จ.ราชบุรี
 57. อ.สุภลักษณ์ สีตะวัน โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น
 58. อ.ธนัญก์สิชณ์ภ์ บำรุงอโญฑ์สกุล โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ จ.นครศรีธรรมราช
 59. อ.ณัฐชยา พอพิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่
 60. อ.พิมพ์พันธ์ สิงห์โต โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 61. อ.จีรวัฒน์ สิรสุนทร โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก จ.นครปฐม
 62. อ.จินตนา อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนวันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 63. อ.พัชรี จินะแก้ว โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. จ.เชียงราย
 64. อ.นิศารัตน์ คงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จ.กรุงเทพมหานคร
 65. อ.ณภัทสร ทิ้งเทพ โรงเรียนซู่เอ็ง จ.ขอนแก่น
 66. อ.อุโฆษ เชื้อปรางค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์
 67. อ.มะลิวัลย์ พลทอง โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลราษฎร์รังสฤษฏ์) จ.ลพบุรี
 68. อ.ปราณี วงศ์ชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย
 69. อ.พิมพ์สมัย ตุ้ยเจริญ โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ
 70. อ.วาสนา คนึงการ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จ.ภูเก็ต


ทางบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด พร้อมทั้งทีมงานโครงการรับทองยกทีมกับ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้โชคดีมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการกรุณาคลิก รายละเอียดโครงการ
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุณาคลิก
ลงทะเบียน
หมายเหตุ:
1. ตามใบอนุญาตเลขที่ 98-99/2562
2. ทุกรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %