ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 1 โครงการรับทองกับวพ. ปี 67

           บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลครั้งที่ 1 ของโครงการรับทองกับ ปี 2567 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ภายในงานพรั่งพร้อมไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโครงการฯเจ้าพนักงานจากกรมปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในการจับรางวัลในครั้งนี้

ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุระ ดามาพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด จับรางวัล ครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 400 รางวัล ประกอบไปด้วย

ผู้โชคดีได้รับทองคำแท่ง 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล ได้แก่

 1. อาจารย์สรญา รื่นพิทักษ์ รร.สันติดรุณ สมุทรปราการ
 2. อาจารย์ธนกร แก้วคูณ รร.นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
 3. อาจารย์วัลยา แก่นอ้วน รร.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
 4. อาจารย์พวงทอง สุภาพร รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
 5. อาจารย์วัลลภา ทองพลับ รร.สิ่นหมิน พิษณุโลก
 6. อาจารย์ณัฏฐณิชา คำแหลง รร.เชตุพลศึกษา เชียงใหม่
 7. อาจารย์สุรัตน์ แปรงทอง รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
 8. อาจารย์พรพรรณ ยอดเมือง รร.วัดโป่งหม้อข้าว พิษณุโลก
 9. อาจารย์มัณฑนา โสมอ่ำ รร.สรรพยาวิทยา ชัยนาท
 10. อาจารย์พิกุล ใหญ่สูงเนิน รร.ณัฏฐเวศม์ ชลบุรี
 11. อาจารย์สุมิตตา กันตะคะนันท์ รร.อักษรพัทยา ชลบุรี
 12. อาจารย์อารมย์ สุขประเสริฐ รร.หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
 13. อาจารย์สุภาภรณ์ กมุทชาติ รร.บ้านโคกน้อย อุบลราชธานี
 14. อาจารย์ธวัชชัย มุขสมบัติ รร.วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
 15. อาจารย์ทิพวรรณ ส่อนแก้ว รร.พิชญบัณฑิต 2 อุดรธานี
 16. อาจารย์ณมน คำดีบุญ รร.บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) อุดรธานี
 17. อาจารย์สายทิพย์ ประพฤติชอบ รร.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 18. อาจารย์ณธนัย มากทอง รร.บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
 19. อาจารย์สนชยา สิทธาพิทักษ์พงศ์ รร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี
 20. อาจารย์ต่วนคอลีเยาะ ดาตู รร.ปูยุดประชารักษ์ ปัตตานี

ผู้โชคดีได้รับบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวน 180 รางวัล ได้แก่

 1. อาจารย์วัลยาพร ขวัญนิมิตร รร.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองจั่น กรุงเทพมหานคร
 2. อาจารย์วัชรชัย ถาวรานุรักษ์ รร.บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 3. อาจารย์สุภัทรา แสงวัฒน์ รร.บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
 4. อาจารย์ทิพยาภรณ์ มาเสริฐศรี รร.นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
 5. อาจารย์พิชญา ขุนภา รร.เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร
 6. อาจารย์สมจิต เทียนขวัญ รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
 7. อาจารย์มณีรัตน์ พ่วงบุญมาก รร.เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สมุทรสาคร
 8. อาจารย์พีราวัฒ จันทาวี รร.ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
 9. อาจารย์เกวลิน ศิริรวม รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
 10. อาจารย์พุธวลี พิศวงค์ รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ฯ ปทุมธานี
 11. อาจารย์อัครเดช ไตรทิพย์วงษ์ รร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
 12. อาจารย์สมใจ คำโท รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) นตรปฐม
 13. อาจารย์ณัฐพงศ์ ยาพรม รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
 14. อาจารย์วันเพ็ญ สิริ รร.อนุบาลน้อมจิตต์ สมุทรสาคร
 15. อาจารย์วราพร เทพาลุน รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ
 16. อาจารย์จตุพร ศรีขวัญเมือง รร.พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
 17. อาจารย์อัยณี รอมาลี รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 18. อาจารย์พูลทรัพย์ ภูนุช รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ
 19. อาจารย์สุธารัตน์ เข็มทอง รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี
 20. อาจารย์จันทร์ฉาย จันทร์ศรี รร.ป้วยฮั้ว สมุทรปราการ
 21. อาจารย์ณัฏฐินีนาถ ลิมปิตะวัฒน์ รร.สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
 22. อาจารย์กันสินี สมใจ รร.เตรียมปริญญานุสรณ์ สมุทรปราการ
 23. อาจารย์พรสวรรค์ โฆษิตจินดา รร.อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
 24. อาจารย์วารุณี วงศ์พิมพ์พระ รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์ สมุทรปราการ
 25. อาจารย์สนธิชัย ธรรมชุติพร รร.อนุบาลเยาวมิตร กรุงเทพมหานคร
 26. อาจารย์ณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์ รร.พิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
 27. อาจารย์อรวรรณ สังข์พรม รร.ธรรมภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร
 28. อาจารย์ศิริวรรณ คุ้มชาติ รร.โยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร
 29. อาจารย์อาณัติ พวงทอง รร.ท้ายหาด สมุทรสงคราม
 30. อาจารย์เนตรชนก ยอดเขียงคำ รร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
 31. อาจารย์เพ็ญนภา คำแก้ว รร.อนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร
 32. อาจารย์มาโนช บุญเจริญ รร.ท้ายหาด สมุทรสงคราม
 33. อาจารย์ชะโลม ขันติเจริญธรรม รร.บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
 34. อาจารย์นริศรา จันทร์เครือ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 35. อาจารย์กมลชนก บวรกิจธำรง รร.นิลประพันธ์ กรุงเทพมหานคร
 36. อาจารย์ธีรชาติ คลังนุช รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
 37. อาจารย์รินทร์ลภัย เจริญ รร.เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
 38. อาจารย์ณิชาภา แย้มกุล รร.ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์
 39. อาจารย์ลดาวัลย์ แสนท้าว รร.บ้านไตรคีรี นครสวรรค์
 40. อาจารย์อาภาวดี นาคจันทร์ รร.สามมิตร นครสวรรค์
 41. อาจารย์คงขวัญ จันทร์มี รร.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
 42. อาจารย์คนึงนิจ วงค์เขตร์ รร.บ้านเหมืองแร่ เชียงใหม่
 43. อาจารย์คันธนา กาวิวาส รร.บ้านปากคลองร่วม สุโขทัย
 44. อาจารย์ชาลิสา วงษ์ดี รร.อนุบาลพร้อมจิต เพชรบูรณ์
 45. อาจารย์สมพร แซ่จัง รร.เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
 46. อาจารย์กิตติธัช แดงแก้ว รร.พิชัย อุตรดิตถ์
 47. อาจารย์อาคม กาวี รร.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
 48. อาจารย์กชวรรณ รัตนชัยโชติกุล รร.บ้านแม่นะ เชียงใหม่
 49. อาจารย์ปวีณา โพนชา รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) พิษณุโลก
 50. อาจารย์บุญรอด แก้วจรูญ รร.เขาทองพิทยาคม นครสวรรค์
 51. อาจารย์วิมลพรรณ อินปัญญา รร.อ้อมอารีพิทยา ลำปาง
 52. อาจารย์มาโนทย์ มีมา รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา
 53. อาจารย์สวรรค์ มั่นคง รร.บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สุโขทัย
 54. อาจารย์ทัศนาวลัย สิงห์แก้ว รร.บ้านหนองปลามัน เชียงใหม่
 55. อาจารย์ณัฐฐินันท์ เตชนันท์ รร.สารธรรมวิทยาคาร น่าน
 56. อาจารย์ขวัญเรือน สุวรรณจันทร์ รร.อนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ตาก
 57. อาจารย์กิ่งแก้ว เรืองจุ้ย รร.เมธีพิทยา พิจิตร
 58. อาจารย์สุภาวรร บุญหล้า รร.ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงใหม่
 59. อาจารย์รัชตภาคินส์ กินณรงค์ รร.อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่
 60. อาจารย์พัชราภรณ์ บุญทั่ง รร.วัดโบสถ์ศึกษา พิษณุโลก
 61. อาจารย์วิลาวัณย์ ดิษหร่าย รร.อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
 62. อาจารย์โสรญ มาลา รร.อ้อมอารีพิทยา ลำปาง
 63. อาจารย์ยลดา มาตันตร์กูล รร.วชิราลัย เชียงใหม่
 64. อาจารย์ธัญชนก เสนทาวงค์ รร.เพ็ชระศึกษา กำแพงเพชร
 65. อาจารย์บุรณี สุวรรณโชติ รร.บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
 66. อาจารย์วรนุช ธรรมศิริ รร.เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่
 67. อาจารย์จิรฤทธี ศรีพวก รร.แม่แตง เชียงใหม่
 68. อาจารย์คมคาย ชมภูน้อย รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
 69. อาจารย์ณรงค์ นาตา รร.กาวิละอนุกูล เชียงใหม่
 70. อาจารย์อนุชธิดา พึ่งพันธ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงราย
 71. อาจารย์ไพฑูรย์ พุ่มกุมาร รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม นครสวรรค์
 72. อาจารย์ขนิษฐา คงวุฒิ รร.บ้านป่าไม้แดง เชียงใหม่
 73. อาจารย์สมศักดิ์ พรตด้วง รร.อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
 74. อาจารย์ชลลดา เงินหล่อ รร.ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
 75. อาจารย์รัชยา พรพงษ์ รร.พรพงษ์กุล สระแก้ว
 76. อาจารย์ดอกบัว เรืองเดช รร.บ้านโคกเพร็ก สระแก้ว
 77. อาจารย์ทิพย์มาพร บุญส่ง รร.อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
 78. อาจารย์บังอร สังมิ รร.นาถะศาสตร์ ลพบุรี
 79. อาจารย์อลิสา โพธิ์ทอง รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
 80. อาจารย์วันวิสา แช่ดาน รร.อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
 81. อาจารย์เบญจวรรณ เทพธานี รร.เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ สุพรรณบุรี
 82. อาจารย์ณัฐกานต์ ณัฐพูลวัฒน์ รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี
 83. อาจารย์ปูรณี ใจกลาง รร.คงคาราม เพชรบุรี
 84. อาจารย์ธีระพล แก้วคำจันทร์ รร.วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์
 85. อาจารย์นันทิยา ยิ้มสุข รร.บ้านโป่งตะเคียน ปราจีนบุรี
 86. อาจารย์ณัฐนนท์ ภูธรานนท์ รร.สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
 87. อาจารย์สุดใจ พวงเดช รร.บ้านทุ่งกระโตน ประจวบคีรีขันธ์
 88. อาจารย์จารุวรรณ พรหมดวง รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์
 89. อาจารย์ส่งศักดิ์ ห่วงทอง รร.ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
 90. อาจารย์ปิยะพร ทองศรี รร.บ้านคลองยายอินทร์ สระแก้ว
 91. อาจารย์เบญญาดา ศรีษะโม รร.บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
 92. อาจารย์สุวรรณา สุขเจริญ รร.บ้านหนองขาม ประจวบคีรีขันธ์
 93. อาจารย์น้องนุช จำปาสัก รร.ประถมสาธิต พระนครศรีอยุธยา
 94. อาจารย์สยาม บุญประเสริฐ รร.หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
 95. อาจารย์สายพิน ทหารเพียง รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เพชรบุรี
 96. อาจารย์จีรบุตร พุดซ้อนดอก รร.บ้านวังกวาง ปราจีนบุรี
 97. อาจารย์อรัชพร รอดเชียงล้ำ รร.สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี
 98. อาจารย์ชัยชาญ แก้วชิงดวง รร.แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
 99. อาจารย์ปิยาภรณ์ นกขุนทอง รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ เพชรบุรี
 100. อาจารย์กิ่งกาญจน์ พอดี รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
 101. อาจารย์ลูกคิด เทพพิทักษ์ รร.หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
 102. อาจารย์รัตนา ศรีธรรม รร.หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
 103. อาจารย์สิริวรรณ ปินะกาโน รร.ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
 104. อาจารย์แพรไหม แดงบำรุง รร.มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี
 105. อาจารย์นงค์ลักษ์ อุทัยธรรม รร.หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
 106. อาจารย์สุริยา แก้วจันทร์ รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว
 107. อาจารย์ณัฐธยาน์ แพสอาด รร.อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
 108. อาจารย์สุชาดา สายชล รร.เทศบาลวัดหนองแก ประจวบคีรีขันธ์
 109. อาจารย์จุฬาวรรณ สุวรรณศรี รร.บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) สกลนคร
 110. อาจารย์เกษรินทร์ จักรเครือ รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร
 111. อาจารย์วีระพงศ์ ตะโกนอก รร.ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
 112. อาจารย์เสาวลักษณ์ ผลศิริ รร.น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
 113. อาจารย์ทัศนีย์ ศิริบูรณ์ รร.เทศบาลอำนาจ อำนาจเจริญ
 114. อาจารย์ณัฐธิดา จิตสิงห์ รร.ไร่ใต้ประชาคม อุบลราชธานี
 115. อาจารย์พิลากร วัวคะฮาก รร.มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
 116. อาจารย์สุภาพร คำนึง รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
 117. อาจารย์เพชรมณี วรรณวัตร รร.ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย อุบลราชธานี
 118. อาจารย์สุลัดดา เบ้าคำ รร.พงษ์ศิริวิทยา นครราชสีมา
 119. อาจารย์นวลปรางค์ พลจันทร์ รร.เจริญวิทยา อำนาจเจริญ
 120. อาจารย์รุ่งอาทิตย์ เสงี่ยมศักดิ์ รร.นาเกษมเจริญวิทยา อุบลราชธานี
 121. อาจารย์พัชรินทร์ เภาตะคุ รร.ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
 122. อาจารย์บุษยา ไผทจินดาโชติ รร.กีรติศึกษา นครราชสีมา
 123. อาจารย์ปิยนารถ จันทะนาม รร.ดอนมดแดง (บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
 124. อาจารย์ราชสีห์ รัตนสิโรจน์ รร.บ้านดู่ สุรินทร์
 125. อาจารย์ชมภู รัตนทิพ รร.เทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม สุรินทร์
 126. อาจารย์บังอร พร้อมสระน้อย รร.ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
 127. อาจารย์ประยุทธ์ ยะราช รร.สระกำแพงวิทยาคม ศรีสะเกษ
 128. อาจารย์ลักษณา พินากัน รร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
 129. อาจารย์วิลาวัณย์ สมหมาย รร.อนุบาลกระสัง บุรีรัมย์
 130. อาจารย์วีระยา ทองเทพ รร.หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี
 131. อาจารย์มณีรัตน์ ก้อนสูงเนิน รร.นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
 132. อาจารย์สาคร จันดาบุตร รร.วารินชำราบ อุบลราชธานี
 133. อาจารย์ประหยัด ไพศาล รร.อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
 134. อาจารย์พัชรี วงษ์แสน รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา มหาสารคาม
 135. อาจารย์ปนัชดา ชะฎาทอง รร.บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) สุรินทร์
 136. อาจารย์วิทวัส อินอุเทน รร.ราษฎร์สามัคคี นครพนม
 137. อาจารย์วัฒนศักดิ์ โคตะวินนท์ รร.หนองแสงวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
 138. อาจารย์อารรีตน์ สะเนาะเสียง รร.บ้านพราน (ประชานุเคราะห์) ศรีสะเกษ
 139. อาจารย์บัญชาชัย เทือกตาถา รร.บ้านโพนเพ็ก นครพนม
 140. อาจารย์ภาวิณี บุญคง รร.พันดอนวิทยา อุดรธานี
 141. อาจารย์ดวงพร สุขพร้อม รร.สุรวิทยาคาร สุรินทร์
 142. อาจารย์กฤษติการ์ เพลินพร้อม รร.ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์
 143. อาจารย์ณภัทร กองจันทร์ดี รร.ร่มไทรวิทยา สกลนคร
 144. อาจารย์สุพรรณ ก้านอินทร์ รร.สิรินธร สุรินทร์
 145. อาจารย์ฮุสนา หะรอแม รร.เจริญวิทยานุสรณ์ นราธิวาส
 146. อาจารย์สุวารี หนูขวัญ รร.อิสลามศาสตร์ พัทลุง
 147. อาจารย์ธนพร ทองเกลี้ยง รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร นครศรีธรรมราช
 148. อาจารย์สิริพร รัตนะ รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
 149. อาจารย์สุชาดา ณ สงขลา รร.เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง สงขลา
 150. อาจารย์สีตีพาตีเมาะ มอลอ รร.รัศมีสถาปนา ปัตตานี
 151. อาจารย์ชัยวัฒน์ อินนิล รร.อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง พัทลุง
 152. อาจารย์เนตรนภา สืบ รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
 153. อาจารย์ฉันท์ชนิต กาญจนภักดิ์ รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
 154. อาจารย์จีระนันท์ อินทร์ทอง รร.บ้านท่าม่วง นครศรีธรรมราช
 155. อาจารย์มะดือเลาะ นาราพัฒน์ รร.บ้านแว้ง นราธิวาส
 156. อาจารย์จิราภรณ์ จันทร์เจริญ รร.กระบุรีวิทยา ระนอง
 157. อาจารย์พุทธพร จันทร์อุดม รร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล นครศรีธรรมราช
 158. อาจารย์วรรณวิษา เภาวิเศษ รร.บ้านนกงาง ระนอง
 159. อาจารย์รุสดี แวนาแว รร.บ้านคอลอมุดอ สงขลา
 160. อาจารย์ปิยวรรณ คงสอนหมาน รร.ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส นราธิวาส
 161. อาจารย์เชาวพันธ์ พลชะติน รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
 162. อาจารย์โสปิตา ชูศรี รร.ธนรัตน์อุปถัมภ์ นครศรีธรรมราช
 163. อาจารย์นาสเราะห์ กีลีมอ รร.บ้านกูวา นราธิวาส
 164. อาจารย์วันเพ็ญ จันทรชิต รร.เทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช
 165. อาจารย์ธัชสินี อนันประเสริฐ รร.บ้านม่วงพุ่ม สงขลา
 166. อาจารย์จิรัชญา พัดศรีเรือง รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
 167. อาจารย์ทิราพร อิ่มแช่ม รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ นครศรีธรรมราช
 168. อาจารย์วัชรีวงศ์ พุฒกลาง รร.เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ชุมพร
 169. อาจารย์ซามีฮะห์ แมแลแมง รร.อุดมศาสน์วิทยา ยะลา
 170. อาจารย์มูซักกีร หีมพินิจ รร.ดีนูลอิสลาม สงขลา
 171. อาจารย์สายใจ ธรรมาวุธ รร.เทศบาล 4 มหาราช กระบี่
 172. อาจารย์วรรณา เพชรศรีทอง รร.อุตรกิจ กระบี่
 173. อาจารย์หฤทัย เพ็งจำรัส รร.ธิดาแม่พระ กระบี่ กระบี่
 174. อาจารย์ยุทธพงษ์ อายุสุข รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง
 175. อาจารย์รพินท์นิภา พรหมจรรย์ รร.ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี
 176. อาจารย์กรรณิการ์ อินทชิต รร.บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี
 177. อาจารย์สุภา จันทร์สุข รร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 178. อาจารย์นุชนาฏ พรหมทอง รร.บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
 179. อาจารย์กิรณา วิโรจน์ รร.ตาขุน สุราษฎร์ธานี
 180. อาจารย์ณัฐพงศ์ กาญจนะ รร.วัดเพ็งประดิษฐาราม สุราษฎร์ธานี

ผู้โชคดีได้รับ Power Bank มูลค่า 1,000 บาทจำนวน 100 รางวัล ได้แก่

 1. อาจารย์วิภาดา จันประเสริฐ รร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ปทุมธานี
 2. อาจารย์จิราวรรณ ไชยปัญญา รร.บางมดวิทยา กรุงเทพมหานคร
 3. อาจารย์กัญญาณัฐ ศรีหาราช รร.มารีย์วิทยาเซนต์แมรี่ นนทบุรี
 4. อาจารย์รุ้งศิลา ศิลา รร.วัดสุวรรณรัตนาราม สมุทรสาคร
 5. อาจารย์กฤษณกันท์ พันธ์เทศ รร.ชุมชนวัดบางขัน ปทุมธานี
 6. อาจารย์ณัฐณิชา จันทฤทธิ์ รร.สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
 7. อาจารย์นงลักษณ์ มั่นคง รร.ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี
 8. อาจารย์นฤพร ภูผา รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
 9. อาจารย์ปิยะนุช เหรียญรุ่งเรือง รร.อนุบาลธรรมรักษา นครปฐม
 10. อาจารย์อนันต์ วงษ์แสง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
 11. อาจารย์ขวัญใจ สายนุ้ย รร.บางบัวทอง นนทบุรี
 12. อาจารย์วรรณนิษา ถือแก้ว รร.อนุบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร
 13. อาจารย์ทวีพร วุฒิสาร รร.วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
 14. อาจารย์วรรณนิศา ภูมิชัยสิทธิ์ รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
 15. อาจารย์อัครเกียรติ พวงแสง รร.ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
 16. อาจารย์อาภาภรณ์ ชื่นเจริญ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครฯ สมุทรสาคร
 17. อาจารย์ราตรี พูลพันธ์ รร.วัดสุขกร สมุทรปราการ
 18. อาจารย์ดุษณี เนตรทิพย์ รร.วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
 19. อาจารย์กาญจนา สีพรม รร.นาคประสิทธิ์ นครปฐม
 20. อาจารย์มิรินท์อร สถิตเจริญเมือง รร.นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
 21. อาจารย์มธุรส ฟักทองอยู่ รร.วังประจบวิทยาคม ตาก
 22. อาจารย์พิทยา เกษมุติ รร.อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) อุทัยธานี
 23. อาจารย์นิติพงษ์ ยศยิ่งอภิราม รร.โกวิทธำรงเชียงใหม่ เชียงใหม่
 24. อาจารย์พัชรมณฑ์ ใจมา รร.ป่าซาง ลำพูน
 25. อาจารย์รวิสรา ปฤกษากร รร.เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่
 26. อาจารย์ศศรัช รัตนบุระ รร.พยุหะวิทยา นครสวรรค์
 27. อาจารย์ปวีณ์ธิดา สุวรรณเลิศ รร.บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่
 28. อาจารย์ณัฐวรรธน์ ตาดคำ รร.แม่อายวิทยาคม เชียงใหม่
 29. อาจารย์ภัทรศยา คำสวัสดิ์ รร.บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก
 30. อาจารย์พันนิภา เชื้อธรรม รร.อนุบาลจุฬาภัทร เพชรบูรณ์
 31. อาจารย์ชญานิษฐ์ กาจม รร.วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) พิษณุโลก
 32. อาจารย์ทิตธรัตน์ นันต๊ะ รร.ธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล) ตาก
 33. อาจารย์กฤษณา ภูเยี่ยมใจ รร.ตะคร้อพิทยา นครสวรรค์
 34. อาจารย์เฟื่องฟ้า สงโสด รร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา อุทัยธานี
 35. อาจารย์ธนุมัฎ ชลอยเมฆ์ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
 36. อาจารย์ธนพร ภาสกรวิวัฒน์ รร.เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) อุตรดิตถ์
 37. อาจารย์กฤตภาส ทองพูล รร.ดงประคำพิทยาคม พิษณุโลก
 38. อาจารย์อนุธิติ กมล รร.ศรีนคร สุโขทัย
 39. อาจารย์มนัสนันท์ เพ็งสุวรรณ รร.สิ่นหมิน พิษณุโลก
 40. อาจารย์วาสนา ดีปินใจ รร.มัธยมป่ากลาง น่าน
 41. อาจารย์พรสุรีย์ พงษ์เศวต รร.ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
 42. อาจารย์กัญญาณัฐ อินอ่อน รร.วัฒนะโชติ ชัยนาท
 43. อาจารย์ลัลน์รวินท์ สงวน รร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
 44. อาจารย์จิรนันท์ นาคสุขศรี รร.วัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี
 45. อาจารย์พิชญา จันทร์โอกุล รร.รัตนศึกษา สุพรรณบุรี
 46. อาจารย์สุชาติ จงเจริญไพสิฐ รร.ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
 47. อาจารย์ณัฐธยาน์ วิชัย รร.วัดมโนรม ชลบุรี
 48. อาจารย์ไชยพร แย้มมี รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
 49. อาจารย์สุวพร อังกุลดี รร.บางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) สุพรรณบุรี
 50. อาจารย์วราพร เนตรสว่าง รร.สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
 51. อาจารย์อานนท์ อำพาศ รร.สุนทรภู่พิทยา ระยอง
 52. อาจารย์ธนวัต นาคสัมฤทธิ์ รร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) กาญจนบุรี
 53. อาจารย์วราพร แก้วกระจ่าง รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
 54. อาจารย์สุวรรณี ทองเขียว รร.ประภัสสรวิทยา ชลบุรี
 55. อาจารย์ปณัฐดา อินทร์โสภา รร.ไตรนิธิวิทยา ระยอง
 56. อาจารย์รพีพร มนต์รานายณ์ รร.บ้านโคคลาน สระแก้ว
 57. อาจารย์ชลธิา เสือนิล รร.ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี
 58. อาจารย์สุภลักษณ์ อนุษา รร.เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี
 59. อาจารย์สาลีวรรณ วัชรศักดิ์ไพศาล รร.พระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
 60. อาจารย์ทองใบ หงษ์เวียงจันทร์ รร.วัดสระกร่างเจริญธรรม สุพรรณบุรี
 61. อาจารย์ปนัดดา แสนสุภา รร.อนุบาลประยูรศรี นครพนม
 62. อาจารย์ธาริดา แผนใหญ่ รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์
 63. อาจารย์เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย รร.ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
 64. อาจารย์มณีรัตน์ คำพรมมี รร.บ้านไผ่ ขอนแก่น
 65. อาจารย์สายบุตร พันธ์เสน รร.ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
 66. อาจารย์ทิพย์วรรณ เสนาพล รร.แสงสุริยาวิทยา นครราชสีมา
 67. อาจารย์ปนัดดา อินเสาร์ รร.ราษีไศล ศรีสะเกษ
 68. อาจารย์มัณฑนา ขันวงษ์ รร.นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
 69. อาจารย์ศิญาณี สืบมี รร.บ้านสวาย สุรินทร์
 70. อาจารย์จุฑามาศ สุมนนอก รร.พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
 71. อาจารย์สถาพร ชาญประโคน รร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์
 72. อาจารย์สราพร บุดดาแพน รร.พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
 73. อาจารย์สุทธิดา ไพรเขียว รร.สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
 74. อาจารย์บุษราคัม ทัศบุตร รร.ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
 75. อาจารย์กัญชลี ศรีขวาชัย รร.หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
 76. อาจารย์จริยาพร กุลไธสง รร.นางรอง บุรีรัมย์
 77. อาจารย์เสรีรัตน์ ใจทาน รร.บัวขาว กาฬสินธุ์
 78. อาจารย์วิจิตรา สุขรี่ รร.บ้านหนองยาง มุกดาหาร
 79. อาจารย์พนัชกร ผิวขาว รร.อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
 80. อาจารย์กรีฑา หวังมั่น รร.บ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์
 81. อาจารย์ถนอมศรี ปัญจสุชาติ รร.เทศบาล 1 ห้วยมุด สุราษฎร์ธานี
 82. อาจารย์อารีรัตน์ คงฤทธ์ รร.อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง พัทลุง
 83. อาจารย์พิณรัตน์ นิลวัตร รร.เมืองนราธิวาส นราธิวาส
 84. อาจารย์ปิยวรรณ รัตนพันธ์ รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
 85. อาจารย์สันติภาพ ใหมสวัสดิ์ รร.หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
 86. อาจารย์อาภรณ์ นักว่อน รร.บ้านไสใหญ่ นครศรีธรรมราช
 87. อาจารย์เพ็ญวิภา แวยูโซ๊ะ รร.บ้านคลองตัน นราธิวาส
 88. อาจารย์นงนุช ทองเกิด รร.ควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี
 89. อาจารย์มูฮัมหมัด ยาฮายอ รร.วัฒนธรรมอิสลาม ปัตตานี
 90. อาจารย์ซอบรี สาเหาะ รร.บ้านไอร์โซ นราธิวาส
 91. อาจารย์สัญธาร เหร็นเส็บ รร.ดารุสสาลาม นราธิวาส
 92. อาจารย์สารีนา สะมะแอ รร.บ้านไอร์โซ นราธิวาส
 93. อาจารย์ปัทมา จันทร์พุ่ม รร.บ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) พัทลุง
 94. อาจารย์เจษฎา อังครา รร.บ้านคลองดิน นครศรีธรรมราช
 95. อาจารย์ณัฐวุฒิ ณ แฉล้ม รร.วัดกลาง สุราษฎร์ธานี
 96. อาจารย์โสมนัส เหย็บหมัด รร.บ้านริแง นราธิวาส
 97. อาจารย์ฉัตรสุดา พลอยดำ รร.สหมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช
 98. อาจารย์รวมิณี ผิวดำ รร.เอกภาพศาสน์วิชญ์ กระบี่
 99. อาจารย์วิลัยวรรณ ไกรวิลาศ รร.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ชุมพร
 100. อาจารย์จีรพันธ์ อุ่นอก รร.บ้านสะบารัง ปัตตานี

ผู้โชคดีได้รับ ลำโพงเอนกประสงค์ มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 100 รางวัล ได้แก่

 1. อาจารย์อิทธิพล อินทชัย รร.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. อาจารย์ดวงทิวา เทพปัญญา รร.ธัญรัตน์ ปทุมธานี
 3. อาจารย์จินตนา โสรดสง รร.สาธิตบางนา สมุทรปราการ
 4. อาจารย์เสมา นุชพันธ์ุ รร.วัดหนามแดง สมุทรปราการ
 5. อาจารย์ศิริพร ชูชม รร.อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
 6. อาจารย์วรวุฒิ อาจเดช รร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
 7. อาจารย์นันทพร บุญแก้ว รร.ปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) ปทุมธานี
 8. อาจารย์กัลยารัตน์ กัลยรัตน์ รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
 9. อาจารย์วิมลรัตน์ โสดาธาตุ รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
 10. อาจารย์ธราภรณ์ สมบุตร รร.สุพิชญา กรุงเทพมหานคร
 11. อาจารย์มนต์ธิดา ทาโพนทัน รร.สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร นนทบุรี
 12. อาจารย์สุรางค์ ประไพนพ รร.บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
 13. อาจารย์มนัสชญา ปานสอาด รร.ล้อมรักแม่กลอง สมุทรสงคราม
 14. อาจารย์อัศรญา คงขำ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 15. อาจารย์จารุวัฒน์ ชัยประกายวรรณ์ รร.ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
 16. อาจารย์ณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุล รร.สามพรานวิทยา นครปฐม
 17. อาจารย์วิรันตรี โตวัฒนา รร.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
 18. อาจารย์ธนาภรณ์ เครือเล็ก รร.สตรีนนทบุรี นนทบุรี
 19. อาจารย์สุธารัตน์ เต็งล่อไล้ รร.นฤมลทิน ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 20. อาจารย์ปิยะพงษ์ งอกผล รร.วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล นครปฐม
 21. อาจารย์ปรานอม ขอนดอก รร.เจริญศิลป์ แพร่
 22. อาจารย์ศัลย์ สุขเสือ รร.หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
 23. อาจารย์ศิริพร แช่เล้ รร.อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย
 24. อาจารย์สรศักดิ์ ประทิศ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
 25. อาจารย์กัลยกร ศิริวาท รร.เด่นไชยวิทยา แพร่
 26. อาจารย์สมเกียรติ พุทธสอน รร.จงซันเซียะเซียว นครสวรรค์
 27. อาจารย์เสาวนิตย์ ศิริวรินทร์ รร.เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์
 28. อาจารย์ศุภชัย จันทร์ รร.บ้านสันพระเนตร เชียงใหม่
 29. อาจารย์สงกรานต์ กันธะพรม รร.รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่
 30. อาจารย์ปิยะ อ่ำสุพรรณ รร.สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
 31. อาจารย์จุฑามาศ กาพิยะ รร.อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา
 32. อาจารย์น้ำเพชร ชัยชมภู รร.สันติคีรีวิทยาคม เชียงราย
 33. อาจารย์บุศรา อยู่เพชร รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ พิษณุโลก
 34. อาจารย์ดารณี วงค์ธานี รร.สบเปิงวิทยา เชียงใหม่
 35. อาจารย์จิตสุภา งอกไม้ รร.อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่
 36. อาจารย์จินตนา ศิริรักษา รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
 37. อาจารย์สุภัสสร กันโรคา รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
 38. อาจารย์สำรวย หนูเถื่อน รร.ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
 39. อาจารย์อรัญญา เศรษฐนกุล รร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
 40. อาจารย์เอกชัย อุตมะ รร.มัธยมป่ากลาง น่าน
 41. อาจารย์พัชรี มิ่งทัศน์ รร.กลั่นวิทยา สระบุรี
 42. อาจารย์นงนุช จันทร์สวาท รร.ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
 43. อาจารย์ดาริณี น้ำทิพย์ รร.ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
 44. อาจารย์สมถวิล เชื้อยา รร.อนุบาลลำนารายณ์ ลพบุรี
 45. อาจารย์ไพลิน จันทดิษฐ รร.บ้านมณีโชติสามัคคี สระบุรี
 46. อาจารย์อาทิตย์ สมใจ รร.ไตรนิธิวิทยา ระยอง
 47. อาจารย์ยุรนันท์ คชะนา รร.บ้านบางเจริญ ประจวบคีรีขันธ์
 48. อาจารย์สีหนาท ดวงตาทิพย์ รร.วัดบุญสัมพันธ์ ชลบุรี
 49. อาจารย์นิภาพร ขำเชย รร.อู่ทอง สุพรรณบุรี
 50. อาจารย์วิจิตตรา จันทร์ศิริ รร.วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
 51. อาจารย์สุเนตร จันทร์สว่าง รร.สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
 52. อาจารย์นภัทร โภคินชาวากุล รร.หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
 53. อาจารย์อัญชลี พรพิทักษ์กุล รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
 54. อาจารย์โซติกา ชมนุมชาติ รร.บ้านนางามมิตรภาพที่131 สระแก้ว
 55. อาจารย์รัตนา ประโปตินัง รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เพชรบุรี
 56. อาจารย์วงค์เดือน สุดเนตร รร.เจริญสุขวิทยา ชลบุรี
 57. อาจารย์กุลยา พุ่มขุน รร.เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี
 58. อาจารย์สลิลา ลงวุฒิ รร.บางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) สุพรรณบุรี
 59. อาจารย์ชัยณรงค์ เขียวแก้ว รร.ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
 60. อาจารย์อริสรา ยิ้มเยาะ รร.เทศบาลบ้านค่าย ประจวบคีรีขันธ์
 61. อาจารย์ณัฐพงษ์ ละป่า รร.ชลประทานสงเคราะห์ นครราชสีมา
 62. อาจารย์นีลวรรณ วันบัวแดง รร.ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
 63. อาจารย์สมร แพงสอน รร.บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) นครราชสีมา
 64. อาจารย์รัชนี หุนติราช รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร
 65. อาจารย์นวลสกุล วงษ์บำหราบ รร.รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
 66. อาจารย์ศิยาภรณ์ เคนไชยวงศ์ รร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร
 67. อาจารย์ประภารัตน์ จันทรังษี รร.ภูมิพิชญ อุดรธานี
 68. อาจารย์ประภาพร ชัยป่ายาง รร.หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
 69. อาจารย์ศราวุฒิ อินสูงเนิน รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
 70. อาจารย์ธีรพงศ์ แก้วเนตร รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
 71. อาจารย์สุจิตรา เดชดำรงรักษ์ รร.บ้านเสม็ดโคกตาล บุรีรัมย์
 72. อาจารย์นาราชา อังกูรธนาวณิชย์ รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร
 73. อาจารย์ศิริณัฐ ปัญญารัมย์ รร.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
 74. อาจารย์จุไลรัตน์ ผจงศิลป์ รร.นาเชือกวิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
 75. อาจารย์บรรสิทธิ์ ดีล้อม รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
 76. อาจารย์รัชดาภา โพธิรุกข์ รร.การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
 77. อาจารย์ขวัญเมือง ปาณฑะผลิน รร.มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา
 78. อาจารย์รัตติกร ชิณเกตุ รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 79. อาจารย์เดือนนภา แสงจิต รร.ท้าวสุรนารี (2521) นครราชสีมา
 80. อาจารย์วสุนธรา ปานทอง รร.บ้านโจรก สุรินทร์
 81. อาจารย์อโนชา ขวัญหมุด รร.อิสลามศาสตร์ พัทลุง
 82. อาจารย์จารุวรรณ จันหุณี รร.เสริมปัญญา นครศรีธรรมราช
 83. อาจารย์ฟาเดล มาเนีย รร.รอมาเนีย นราธิวาส
 84. อาจารย์สุธิดา ขวัญพงุ้น รร.ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี
 85. อาจารย์ลดารัตน์ สุนทร รร.อัลมูวาห์ฮิดิน นครศรีธรรมราช
 86. อาจารย์พิมลสิริ ฝั่งชลจิตต์ รร.วัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช
 87. อาจารย์จิราวรรณ คร้ามอยู่ รร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
 88. อาจารย์เพ็ญนภา คงจันทร์ รร.เรวดีพัทลุง พัทลุง
 89. อาจารย์นัทธพงษ์ พันธุ์ประวงศ์ รร.อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
 90. อาจารย์กมลลักษณ์ สิริภัทราธนากูล รร.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
 91. อาจารย์ซารอ อิสสภาพ รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง นราธิวาส
 92. อาจารย์วรรณวิไล เอ่งฉ้วน รร.สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
 93. อาจารย์ศิริพร ไสยฉิม รร.อนุบาลละงู สตูล
 94. อาจารย์กรกฎ นามตาแสง รร.บ้านทุ่งเกราะ นครศรีธรรมราช
 95. อาจารย์ลาลินี รัตนคช รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช
 96. อาจารย์ศิวาลัย บุญทะลี รร.อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง
 97. อาจารย์พจณี ธรรมวิเศษศักดิ์ รร.อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี
 98. อาจารย์อัจฉรียา วัฒนอุดม รร.ศรียาภัย ชุมพร
 99. อาจารย์บรรณวิชญ์ เกียรติขวัญบุตร รร.บ้านม่วงพุ่ม สงขลา
 100. อาจารย์อับดุลมาเล็ก กา รร.นิด้าศึกษาศาสตร์ สตูล

ทางบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด พร้อมทั้งทีมงานโครงการรับทองกับ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้โชคดีมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการกรุณาคลิก รายละเอียดโครงการ
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุณาคลิก
ลงทะเบียน
หมายเหตุ:
1. อ้างอิงราคาทองคำ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตามใบอนุญาตเลขที่ 888-889/2566
2. ทุกรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %